December 1, 2016

Veelgestelde vragen

Waar staat TALIS voor?

TALIS staat voor Teaching And Learning International Survey en is een initiatief van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). TALIS is het enige internationaal vergelijkend onderzoek dat leraren en directeurs in de kijker plaatst. Om de 5 jaar belicht TALIS de werkomstandigheden van  leraren, het lesgeven en de omgeving waarbinnen zij lesgeven. Na 2008 en 2013 neemt Vlaanderen in 2018 voor de derde maal deel aan het TALIS onderzoek.

Kwaliteitsvol onderwijs staat of valt met de kwaliteit van leraren. Over leraren is echter nog relatief weinig geweten. TALIS wil deze lacune opvullen. De internationale vergelijking van verschillende onderwijssystemen geeft beleidsmakers waardevolle informatie om in kwaliteitsvol(ler) onderwijs te voorzien. TALIS is zowel voor leraren als voor schoolleiders een gelegenheid bij uitstek om invloed uit te oefenen op het onderwijsbeleid.Wie is de doelgroep van TALIS?

TALIS 2018 focust in Vlaanderen op de leraren en directeurs van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs.

De scholen en leraren van de deelnemende landen worden door de internationale TALIS-onderzoeksleiding via een toevalssteekproef willekeurig geselecteerd. Voor elk land – en ook voor Vlaanderen – worden zo’n 200 scholen op elk onderwijsniveau en 20 tot 30 leerkrachten binnen elke school geselecteerd om deel te nemen.

TALIS 2018 biedt leraren en schoolleiders de mogelijkheid zich uit te spreken over hun beroep en werkomstandigheden. Op die manier biedt TALIS leerkrachten en directies de kans impact uit te oefenen op het onderwijsbeleid.Welke thema's komen aan bod in de bevraging?

 • De opleiding en de professionele ontwikkeling van leraren en de mate waarin dit ondersteund wordt vanuit de school.
 • Het schoolklimaat en de mate van zeggenschap van leraren op het schoolbeleid, de steun die wordt ervaren vanuit de leiding en collega’s en mate van collegiale samenwerking.
 • Tijd die wordt besteed aan lesgebonden en niet-lesgebonden taken en werkbeleving.
 • De wijze waarop leraren en scholen omgaan met verschillen tussen leerlingen als het gaat om hun capaciteit, gedrag en sociaal-culturele context.
 • De profielen van landen wat betreft de lespraktijken, activiteiten, nood tot professionele ontwikkelingen, opvattingen en attitudes, en variatie hierin overeenkomstig met leraren hun achtergrondkenmerken.
 • De mentale gezondheid en de factoren die daartoe bijdragen van leraren en schoolleiders.


Zijn er verschillende vragenlijsten?

De TALIS-bevraging omvat twee vragenlijsten:

 • Eén online vragenlijst voor de directeur. Indien uw school niet één directeur heeft, maar bijvoorbeeld wel een directieteam, moet de vragenlijst ingevuld worden door de directeur die bevoegd is voor de betreffende school. Indien u twijfelt, gelieve dan contact op te nemen met het TALIS-team om te beslissen aan wie u de vragenlijst best voorlegt.
 • Eén online vragenlijst voor leraren die lesgeven in het lager of de eerste graad secundair onderwijs. Deze leraren worden op basis van toeval geselecteerd.


Hoe lang duurt het invullen van de vragenlijst?

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 45 minuten maar kan op elk moment worden onderbroken en op een later tijdstip worden hervat. Elke deelnemer ontvangt een gesloten enveloppe met geïndividualiseerde login informatie. Op die manier wordt de vertrouwelijke behandeling van de gegevens gegarandeerd. Om tot een goed werkend meetinstrument te komen, is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk geselecteerde scholen/leraren deelnemen aan de bevraging, i.c. minstens 75% van de geselecteerde scholen en leraren.


Wat zijn de taken van de schoolcoördinator

De schoolcoördinator heeft drie hoofdtaken:

 1. Stap 1: Het nakijken van een online lerarenlijst. Hierin worden leerkrachten opgelijst die in aanmerking komen voor deelname aan TALIS. Wij sturen u een Excel-bestand toe en vragen u dit bestand met alle leraren uit het lager onderwijs én die tot de doelgroep van TALIS 2018 behoren, nauwkeurig te overlopen, te controleren en aan te vullen. Op basis van deze lijst worden per toeval leerkrachten geselecteerd om mee te doen aan TALIS 2018.
 2. Stap 2: Leraren die geselecteerd werden voor deelname op de hoogte brengen en informeren omtrent TALIS. De geselecteerde leerkrachten overtuigen van het belang van dit onderzoek en van hun effectieve deelname is van cruciaal belang.
 3. Stap 3: Het uitreiken van de uitnodigingsbrieven met inloggegevens aan de schooldirecteur en de geselecteerde leraren en in samenwerking met TALIS-Vlaanderen zorg dragen voor een zo hoog mogelijke respons op de school.


Wie stel ik aan als schoolcoördinator?

De SC is een gemotiveerd persoon, zich bewust van zijn/haar cruciale rol in dit onderzoek, met

 • zin voor verantwoordelijkheid
 • sterke communicatievaardigheden
 • ervaring in het werken met Excel
 • een goede bereikbaarbeid en toegang tot het gebruik van e-mail


Deze persoon maakt idealiter géén deel uit van de doelgroep van dit onderzoek (leraren lager onderwijs/eerste graad secundair onderwijs). De TALIS-schoolcoördinator kan bijvoorbeeld een secretariaatsmedewerker zijn, iemand uit het directieteam of een leraar die les geeft in de kleuterschool/de bovenbouw van de secundaire school.Wat moet er opgelijst worden in de lerarenlijst?

De lerarenlijst (Excelbestand) is een overzicht van alle leraren in de school op basis van de administratieve schoolnummer.

 1. De schoolcoördinator dient de leraren die niet binnen de doelgroep van het onderzoek vallen van de lijst te halen.
 2. De schoolcoördinator dient de leraren die wel tot de doelgroep behoren en niet op de lijst staan aan de lijst toe te voegen. De inclusiecriteria voor de doelgroep van het onderzoek kan de schoolcoördinator terugvinden in de handleiding voor schoolcoördinatoren die aan de school bezorgd werd.
 3. Verder dient de schoolcoördinator de gegevens van de leraren op de lerarenlijst te controleren (bv. geboortejaar, geslacht, belangrijkste vakgebied, etc.). Meer informatie over de codes die aan de mogelijke categorieën werden gegeven is eveneens terug te vinden in de handleiding voor schoolcoördinatoren.

Indien er vragen zijn rond de lerarenlijst gelieve dan contact op te nemen via e-mail (info@talis2018.be).Wat is de opvolgfiche?

De opvolgfiche (Excelbestand) lijst de leraren in uw school op die op basis van toeval geselecteerd werden voor deelname aan het onderzoek. In kleinere scholen kunnen dit alle leraren zijn die werden opgesomd in de lerarenlijst.


Wat moet er gebeuren met de begeleidende brieven in het pakket dat de school aankrijgt?

De schoolcoördinator bezorgt de begeleidende brief voor de directie bij de juiste persoon. De begeleidende brieven voor de leraren worden op grond van de opvolgfiches aan de geselecteerde leraren bezorgd. Kijk daarbij na dat de identificatiecodes van de leraren op de begeleidende brieven overeenstemmen met de codes vermeld op de opvolgfiche.Wie is het TALIS Vlaanderen-team?

Het project wordt van nabij opgevolgd door: