December 1, 2016

TALIS 2008

1424533545

Aan dit onderzoek hebben wereldwijd 24 landen deelgenomen. In Vlaanderen namen 203 scholen met ruim 3500 leerkrachten deel aan TALIS 2008. Bij deze studie vielen de volgende resultaten op:

 • De algemene jobtevredenheid van Vlaamse leerkrachten is hoog. Enkel in Noorwegen zijn leerkrachten nog meer tevreden. Leerkrachten in Vlaanderen rapporteren verder ook dat zij zich succesvol voelen op vlak van het onderwijs dat ze verstrekken (self-efficacy). Vlaanderen scoort hier hoger dan gemiddeld genomen overheen de onderzochte landen.
 • In geen enkel ander onderzocht land ligt het gemiddelde opleidingsniveau van de leraren lager dan in Vlaanderen.
 • Het merendeel van de leerkrachten in Vlaanderen (90%) engageert zich op het vlak van professionele ontwikkeling.
 • Samenwerking tussen leerkrachten komt in Vlaanderen in de praktijk neer op het uitwisselen van ideeën en informatie. Opvallend minder frequent werken Vlaamse leerkrachten samen met het oog op professioneel leren (bijvoorbeeld elkaar observeren of samen lesgeven).
 • Leerkrachten in Vlaanderen besteden gemiddeld 78% van de lestijd aan eigenlijk lesgeven en leren, 13% aan ordehandhaving en 9% aan administratieve taken. In vergelijking met veel andere Europese landen, ligt de tijd die in Vlaanderen aan lesgeven besteed wordt lager.
 • De meeste Vlaamse leerkrachten worden wel eens door hun schoolleider beoordeeld. Bij één op vijf leerkrachten gebeurde dit nog nooit. Het is in Vlaanderen minder gebruikelijk dat leerkrachten door collega’s (en/of leden van het schoolmanagement) of externe personen beoordeeld worden.
 • Indien leerkrachtenevaluaties zwakke punten aan het licht brengen, ondernemen schoolleiders in Vlaanderen specifieke acties. Het gaat hier bijvoorbeeld om het melden van het resultaat aan de leerkracht in kwestie, en het bespreken van maatregelen om de zwakke punten in het lesgeven te verhelpen. In Vlaanderen gebeurt dit vaker dan gemiddeld genomen over de onderzochte landen heen. Het opleggen van materiële sancties aan leerkrachten komt in Vlaanderen -net als in Ierland, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Italië- praktisch nooit aan de orde.
 • Er is in Vlaanderen geen gelijke participatie tussen mannen en vrouwen in het schoolmanagement. Er zijn slechts 38% vrouwen onder de schoolleiding in Vlaanderen. Vooral in verhouding tot het hoge aandeel vrouwen onder leerkrachten (69%), is dit lage aandeel vrouwelijke schoolleiders opmerkelijk.
 • Nergens zijn de klassen zo klein als in Vlaanderen. Een Vlaamse klas in de eerste graad telt gemiddeld 17 leerlingen.
 • Vlaamse schoolleiders geven aan dat de schoolmiddelen (met name gekwalificeerde leerkrachten, laboratoriumtechnici, ondersteunend personeel, instructiematerialen, computers, bibliotheek- en ander materiaal) niet voldoende zijn.
 • Het klimaat in Vlaamse scholen is gunstig. Schoolleiders maken amper melding van leerhinder voor leerlingen veroorzaakt door leerkrachten die te laat komen, afwezig zijn, of zich gebrekkig voorbereid hebben. Men stelde bepaalde problemen bij de leerlingen zelf vast. In oplopende mate van belang belemmeren gedragingen als ongewettigde afwezigheden, te laat komen op school, intimidatie of verbaal beledigen van andere leerlingen en storend gedrag in de klas, het leren van de leerlingen. De hinder is echter minder, of niet meer dan gemiddeld in de andere landen. De hinder vanwege ongewettigde afwezigheden is, vergeleken met andere Europese landen, het kleinst in Vlaanderen.

Deelnemende landen TALIS 2008

TALIS2008

Links TALIS 2008

 • Vlaamse resultaten

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/teaching-and-learning-international-survey-talis

 • The Experience of New Teachers. Results from TALIS 2008.

https://www.oecd.org/edu/school/49846877.pdf